ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53, 25-432 Kielce

+48 696 002 356

kontakt@fundacjafire.pl

Statut

STATUT

„FIRE” – Fundacja Integracja Rozwój Edukacja

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „FIRE” – Fundacja Integracja Rozwój Edukacja, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Svetlanę Kruszyńską i Tatianę Utkiną, zwane dalej „Fundatorami” aktem notarialnym Repozytorium A nr 3705/2022 sporządzonym przez notariusza Janusza W. Putowskiego w dniu 23 czerwca 2022 roku, zmienionym aktem notarialnym Repozytorium A nr 3809/2022 sporządzonym przez notariusza Mirosławę Nazalek w dniu 29 czerwca 2022 roku.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miastko Kielce.
 3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć szkoły, ośrodki, biura, oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych podmiotów prawa.

§4

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§5

 1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, wspierających rozwój talentów.
 3. Działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 4. Działalność charytatywna.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 8. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 9. Wspieranie rozwoju i poprawa warunków życiowych dzieci.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 12. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 14. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 15. Prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.
 16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 17. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
 18. Szerzenie koncepcji uczenia się przez całe życie, pełnej aktywności społecznej i rozwoju osobistego.
 19. Działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 20. Promocja i organizowanie wolontariatu.
 21. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 22. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 23. Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 24. Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi trudno uleczalnymi schorzeniami.
 25. Promocja Kielc, województwa świętokrzyskiego, Rzeczpospolitej Polskiej w kraju i za granicą.
 26. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności w sferze pożytku publicznego.
 27. Działalność dobroczynna.
 28. Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 29. Ochrona i promocja zdrowia w tym zwłaszcza promocja racjonalnego odżywiania i zdrowego trybu życia.
 30. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 31. Wspomaganie rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 32. Niesienie pomocy finansowej, psychologicznej dla osób, które się znalazły w trudnej sytuacji życiowej, w tym: ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych.
 33. Niesienie pomocy Polonii i Polakom za granicą
 34. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 35. Upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, młodzieży, wspierających rozwój talentów.
 2. Prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, tanecznych, językowych, integracyjnych w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji.
 4. Prowadzenie opieki dziennej dla dzieci w wieku szkolnym.
 5. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami, mediami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.
 6. Działalność edukacyjną.
 7. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Fundacji.
 8. Organizowanie kampanii społecznych.
 9. Organizacje czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 10. Pozyskiwanie funduszy od darczyńców na realizację celów statutowych Fundacji poprzez organizowanie zbiórek publicznych, aukcji oraz akcji promocyjnych.
 11. Wspieranie, organizacja i promocja wolontariatu.
 12. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych oraz przedstawicieli biznesu.
 13. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 14. Organizowanie festiwali, happeningów, festynów i innych wydarzeń związanych z celami statutowymi Fundacji.
 15. Organizowanie, dofinansowanie, prowadzenie oraz wspieranie wszelkich form edukacji, w tym szkół, kursów, szkoleń, konferencji, wystaw, pokazów, przedstawień, zajęć artystycznych i tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 16. Organizowanie dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na obozy i kolonie.
 17. Organizowanie, dofinansowanie i wspieranie wszelkiej działalność i na rzecz przestrzegania praw dziecka i kobiet.
 18. Organizowanie współpracy międzynarodowej realizującej cele Fundacji.
 19. Organizowanie spotkań integracyjnych, szkoleń, wyjazdów dla mniejszości narodowej.
 20. Tworzenie i przystępowanie do partnerstw zrzeszających organizacje pozarządowe 1 mne instytucje publiczne i prywatne, podejmujące działania w obszarze zbieżnym z działalnością Fundacji.
 21. Obejmowanie patronatem i udział w przedsięwzięciach zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.
 22. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności i wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji na rzecz dobra publicznego.
 23. Aktywizowanie wspólnot oraz społeczności lokalnych wokół celów Fundacji.
 24. Realizację zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
 25. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 26. Prowadzenie portali internetowych.
 27. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój zawodowy.
 28. Organizowanie i utrzymanie przestrzeni integracyjnej dla dzieci i młodzieży.
 29. Popularyzację najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju i uczenia małych dzieci.
 30. Organizowanie i finansowanie projektów artystycznych w postaci wydarzeń kulturalnych w Polsce i za granicą z udziałem artystów polskich i zagranicznych.
 31. Organizacje przedsięwzięć artystycznych łączących w sobie wszystkie rodzaje sztuk pięknych.
 32. Wspieranie i organizowanie konkursów artystycznych, przyznawanie stypendiów, premii i nagród artystom.
 33. Organizowanie wyjazdów zagranicznych.
 34. Organizowanie współpracy międzynarodowej realizującej cele Fundacji.
 35. Prowadzenie działania kulturalno-edukacyjnego na rzecz jednostek, grup lub środowiska wymagających pomocy społecznej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom niepełnosprawnym.
 36. Działalność na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych.
 37. Prowadzenie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 38. Organizowanie spotkań i wydarzeń, mających na celu okazywanie pomocy finansowej i psychologicznej osobom w trudnych sytuacjach życiowych.
 39. Organizacja wydarzeń sportowych oraz spotkań i zajęć, mających na celu promocję zdrowia.

§8

 1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilno- prawne, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) na dopuszczalnych przez prawo podstawach.
 2. Fundacja może zatrudniać osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji i Fundatorów.
 3. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w tym poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.
 4. Fundacja do realizacji celów statutowych może przystępować do porozumień, klastrów, partnerstw, federacji oraz innych form zrzeszania organizacji pozarządowych i innych osób prawnych,
 5. Fundacja do realizacji celów statutowych może korzystać ze świadczeń spełnianych przez wolontariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego zostanie przeznaczona kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§10

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
 2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,
 3. dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,
 4. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 5. dochodów z darów, zbiórek, i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację i/lub przy udziale innych osób,
 6. odsetek i depozytów bankowych,
 7. dochodów z nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności statutowej,
 8. działalności gospodarczej.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
 3. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§12

 1. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna
  w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 2. Przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 3. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut – działalność gospodarcza będzie jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 4. W przypadku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego równolegle z działalnością gospodarczą zakres tych działalności nie może się pokrywać.
 5. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Fundacji.
 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych:
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),
  Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 B), Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z ), Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z), Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z), Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
  Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z), Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z), Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).
 3. Dochód osiągany przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na realizację jej celów statutowych.

§14

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego
 4. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§15

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach wartościowych.
 3. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§16

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych przez Fundatorów na 5-letnią kadencję.
 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, składa się on z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład oprócz Prezesa Zarządu, wchodzi Wiceprezes Zarządu.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
  • skazania za przestępstwa skarbowe,
  • śmierci członka Zarządu,
  • odwołania przez Fundatorów.
 7. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Fundatorów, także przed upływem kadencji.
 8. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok ubiegły w terminach określonych odrębnymi przepisami.
 9. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • podejmowanie decyzji o powoływaniu oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji oraz połączeniu lub likwidacji Fundacji,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, ustalanie wielkości zatrudnienia wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.
 10. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniających trwałość majątku Fundacji.
 11. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 12. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
  O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 14. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu.
 15. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 16. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, a także zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 17. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

§18

 1. Fundacja może powołać Radę Fundacji.
 2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, składającym się z dwóch do pięciu członków i jest wybierana na 5-letnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W przypadku, jeśli Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, powołanie Rady nie jest wymagane. W takiej sytuacji, decyzję o powołaniu Rady Fundacji podejmują Fundatorzy.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  • śmierci członka Rady,
  • pozbawienia praw publicznych,
  • całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do czynności prawnych,
  • odwołania przez Fundatorów.
 6. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
  • opiniowanie rocznego planu działania i planów finansowych Fundacji opracowanych przez Zarząd,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 7. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 8. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 9. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 10. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. O posiedzeniu muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Rady.
 11. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 12. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady.

§19

 1. Rada Pracownicza jest organem konsultacyjno-doradczym.
 2. W skład Rady Pracowniczej wchodzą wszyscy pracownicy Fundacji, z wyłączeniem członków Zarządu. Jeżeli liczba pracowników przekracza pięć osób, Radę Pracowniczą tworzy trzech delegatów wybranych przez ogół pracowników.
 3. Rada Pracownicza działa bezkadencyjnie i powoływana jest w chwili zatrudnienia pierwszego pracownika Fundacji.
 4. Szczegółowy tryb organizacji i działania Rady Pracowniczej oraz jej kompetencje określa Regulamin opracowany przez Zarząd, zatwierdzany przez Fundatorów.

Rozdział V
Sposób reprezentacji

§20

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, również w sprawach majątkowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, również
  w sprawach majątkowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie i w porozumieniu.
 3. Do zawierania umów z Prezesem Zarządu uprawniony jest samodzielnie jeden z pozostałych członków Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Fundatorów w drodze uchwały, zaś do zawierania umów z pozostałymi członkami Zarządu uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu

§21

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały z inicjatywy własnej lub Fundatorów.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 3. Zmiana statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Fundatorów.
 3. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Rozdział VIII
Połączenie z inną fundacją

§23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Połączenie z inną Fundacją wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§24

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kielce, 11 lipca 2022 roku

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.